3.decembrī plašā interesentu lokā projekta komanda prezentēja līdz šim paveikto nacionālā īpaši aizsargājamo sugu saraksta veidošanas procesā, vairāk kā 80 interesentiem stāstot par izstrādātajiem kritērijiem sugu atlasei un vērtēšanai.

Viens no projekta LIFE FOR SPECIES mērķiem ir aktualizēt aizsargājamo un apdraudēto sugu sarakstu, balstoties uz zinātniski pamatotiem kritērijiem. Pētnieki sugu grupās strādā pie dažādu kritēriju grupu definēšanas (ietekmējami kritēriji, neietekmējami kritēriji, subjektīvi kritēriji), lai atlasītu sugas novērtēšanai pēc IUCN kritērijiem, kā arī iekļaušanai īpaši aizsargājamo sugu sarakstā un apdraudēto sugu sarakstā, jeb Latvijas Sarkanajā grāmatā.

3. decembrī seminārā vairāk kā 80 dažādu jomu dabas aizsardzības nozares speciālistiem un citiem interesentiem tika prezentēts pašreizējais progress pie kritēriju izstrādes, kā arī ieskicēta pieeja sugu dalījumam kategorijās pēc nepieciešamajiem aizsardzības pasākumiem vai arī nodarītā kaitējuma indivīda vai atradnes iznīcināšanas gadījumā.

Turpinot darbu pie sugu vērtēšanas un saraksta veidošanas, projektā plānoti vēl divi semināri, kuros aicināsim plašāku interesentu loku uz diskusiju, kā arī apspriedes paredzētas šaurākā sugu ekspertu lokā.

 

 

Materiāls sagatavots Eiropas Komisijas LIFE projekta “Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprite un izpratne” (projekta Nr. LIFE19 GIE/LV/000857 – LIFE FOR SPECIES) ietvaros. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. Šis materiāls satur tikai projekta LIFE FOR SPECIES īstenotāju viedokli,  Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.

Dalīties