Aktivitāte Atbildīgais partneris Statuss
SAGATAVOŠANĀS AKTIVITĀTES
A1: Kritēriju izstrāde nacionālas nozīmes aizsargājamo sugu sarakstiem  LU Procesā
A2: Pieejamo datu apkopošana, izvērtēšana, jaunu sugu datu vākšana LU Procesā

A3: Komunikācijas stratēģijas izstrāde 

 

LU Pabeigts
SUGU IZVĒRTĒJUMS UN DATU KVALITĀTE
B1: Sugu aizsardzības statusa atkārtota izvērtēšana un apdraudēto sugu saraksta gatavošana, izmantojot IUCN kritērijus LU Procesā
B2: Normatīvo aktu projektu izstrāde saistībā ar sugu saglabāšanu LU; DAP Sāksies 2022.gadā
B3: Sugu datu lapu gatavošana un grāmatu izdošana LU Sāksies 2022.gadā

B4: Nacionālās bioloģiskās daudzveidības datu sistēmas uzlabošana

 

DAP, LU Procesā
PROJEKTA IETEKMES NOVĒRTĒJUMS
C1: Projekta ietekmes uzraudzība LU Procesā

C2: Sociālais un ekonomiskais novērtējums normatīvo aktu grozījumiem saistībā ar aizsargājamo sugu sarakstiem

 

LU Sāksies 2022.gadā
PROJEKTA KOMUNIKĀCIJA UN REZULTĀTU IZPLATĪŠANA
D1. Projekta mājas lapas izstrāde un uzturēšana LU Procesā
D2: Izpratnes veicināšana plašākai sabiedrībai LU, DAP Procesā
D3: Speciālo mērķa grupu (valsts pārvaldes institūciju pārstāvju, sugu ekspertu) kapacitātes paaugstināšana LU, DAP Sāksies 2022.gadā
D4: Tīklošana un zināšanu pārnese LU, DAP Procesā

D5: Layman ziņojuma gatavošana

 

LU Sāksies 2024.gadā
PROJEKTA VADĪBA UN PĒCTECĪBA
E1: Projekta vadība  LU Procesā
E2: Pēc - LIFE projekta plāna izstrāde LU Sāksies 2024.gadā
 

Materiāls sagatavots Eiropas Komisijas LIFE projekta “Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprite un izpratne” (projekta Nr. LIFE19 GIE/LV/000857 – LIFE FOR SPECIES) ietvaros. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. Šis materiāls satur tikai projekta LIFE FOR SPECIES īstenotāju viedokli,  Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.