Projekta mērķis

Projekta LIFE FOR SPECIES mērķi ir aktualizēt aizsargājamo un apdraudēto sugu sarakstu, balstoties uz zinātniski pamatotiem kritērijiem, sagatavojot priekšlikumus normatīvo aktu izmaiņām, uzlabot datu kvalitāti un pieejamību par sugām, kā arī palielināt sabiedrības un ieinteresēto pušu informētību un aktīvu rīcību sugu aizsardzībā Latvijā.

Projekta aktualitāte

Pašreiz spēkā esošie normatīvie akti, kas nosaka īpaši aizsargājamas sugas un mikroliegumu sugas, apstiprināti pirms 10 līdz 20 gadiem. Šajā laikā uzkrājusies zinātniskā informācija par sugu sastopamību un apdraudošajiem faktoriem, kā arī notikušas izmaiņas Latvijas tautsaimniecībā. Lai sabalansētu dabas aizsardzības un saimnieciskās darbības intereses, nepieciešama zinātniski pamatotu kritēriju izstrāde apdraudēto sugu definēšanai un aktualizēti normatīvie akti, kas nodrošina sugu aizsardzību.

Projekta uzdevumi

 • izvērtēt un aktualizēt īpaši aizsargājamo un mikrolieguma sugu sarakstus un sagatavot aktualizētus normatīvo aktu projektus;
   
 • izvērtēt apdraudētās sugas pēc Starptautiskā dabas un dabas resursu aizsardzības savienības (IUCN) definētajiem kritērijiem un jaunākajiem pieejamiem datiem;
   
 • sagatavot detalizētu informāciju jeb sugu datu lapas par apdraudētām sugām, iekļaujot datus par sugas sastopamību, bioloģiju, ekoloģiju un nepieciešamajiem pasākumiem to aizsardzībai (jauna Sarkanā grāmata);
   
 • izstrādāt kritērijus un elastīgu sistēmu apdraudēto sugu iekļaušanai vai izslēgšanai no īpaši aizsargājamo sugu vai mikrolieguma sugu sarakstiem;
   
 • izstrādāt priekšlikumus normatīvā regulējuma uzlabošanai attiecībā uz īpaši aizsargājamām un ierobežoti izmantojamām sugām (atļaujas ieguvei, izmantošanai; kritēriji ierobežotas pieejamības datu noteikšanai);
   
 • pilnveidot dabas datu pārvaldības sistēmu OZOLS, kā arī uzlabot sugu monitoringa metodes un datu formas;
   
 • palielināt valsts pārvaldes iestāžu, kā arī sugu un biotopu jomas ekspertu kompetenci darbā ar īpaši aizsargājamām un ierobežoti izmantojamām sugām;
   
 • palielināt sabiedrības, t.sk., zemes īpašnieku, apsaimniekotāju, utt. zināšanas un izpratni par aizsargājamo sugu dzīvotņu apsaimniekošanu un sugu aizsardzību, palielināt to iesaisti sugu saglabāšanas pasākumos.
 

Materiāls sagatavots Eiropas Komisijas LIFE projekta “Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprite un izpratne” (projekta Nr. LIFE19 GIE/LV/000857 – LIFE FOR SPECIES) ietvaros. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. Šis materiāls satur tikai projekta LIFE FOR SPECIES īstenotāju viedokli,  Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.